Onertekelesi kezikonyv oh


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 854248804
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,49

MAGYARÁZAT:Onertekelesi kezikonyv oh

Az itt közölt űrlapot az OH NYAK-NYAT az adott vizsgaközpont akkreditáció-megújítási kérelmében foglaltak és a kérelmező vizsgarendszereinek és vizsgáztatott nyelveinek vizsgázói létszámai alapján testre szabva küldi meg a vizsgaközpontnak.

A nyelvvizsgaközpontra vonatkozó A többi ponthoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentáció pontos részleteit a testreszabott Önértékelési beszámoló fogja tartalmazni. A válaszokat, amennyiben nincs megjelölve külön melléklet, ezen az űrlapon kell megadni. A mellékleteket mind az elektronikus, mind a papírformájú beadvány esetében a megadott standardizált mellékletnevekkel kell ellátni, és külön csatolva benyújtani. Több nyelv esetében csak az azonos nyelvhez tartozó mellékletek kerülhetnek egy kötetbe illetve egy CD-re.

A képzések formája lehet: önálló vagy csoportos, online vagy személyes. Az ismertetésből ki kell derülnie az egyes képzések céljának és tematikájuk főbb pontjainak. Itt minden, a vizsgák tartalmát, szervezését, lebonyolítását, értékelését stb. Hasonlóképpen érthető és követhető kódolással kell jelölni az egyes értékelő párokat. A beadványnak ki kell térnie minden, az AK Folyamatszerű követelmények c.

Amennyiben az éles vizsga előtt egy vagy több kipróbálás történt, a mellékletnek tartalmaznia kell a legutoljára kipróbált feladatsorokat, az azokhoz tartozó statisztikai számításokat ahol releváns és szöveges elemzéseket, továbbá az éles vizsgafeladatsorok statisztikai számításait ahol releváns és szöveges elemzéseit. Amennyiben az éles vizsgán már lefutott feladatsorokat használtak, a mellékletnek tartalmaznia kell az alapul szolgáló korábbi éles feladatsorokat, az azokhoz tartozó statisztikai számításokat ahol releváns és szöveges elemzéseket, és a kért éles vizsgafeladatsorok statisztikai számításait ahol releváns és szöveges elemzéseit.

Amennyiben az éles vizsgán felhasznált feladatok probabilisztikus módszerek használata alapján készített feladatbankból lettek kiválasztva, a mellékletnek tartalmaznia kell az eredményhirdetéshez használt adatok alapján számolt illeszkedési mutatókat. Az éles vizsgafeladatsorokat nem kell itt benyújtani, mert azokat a 6. Valamennyi vizsgarendszer és nyelv vizsgavariánsait egyetlen mellékletben kell bemutatni.

Célszerű erre a célra Excel fájlt alkalmazni, és a különböző vizsgarendszereket és nyelveiket különböző fülek alatt szerepeltetni. A beadványnak nem általános leírást kell tartalmaznia, hanem a kiválasztott vizsgaidőszakokra és szintekre vonatkozó konkrét eljárások ismertetését, ehhez lásd az AK Testületi állásfoglalás a szintillesztésről c.

FONTOS: A kért adatokat, elemzéseket, tanulságok levonását csak ezen az űrlapon, jelen formátumban word dokumentumként magyar nyelven kell benyújtani a Hivatalhoz. Önértékelési beszámoló A válaszokat, amennyiben nincs megjelölve külön melléklet, ezen az űrlapon kell megadni. Ismertesse a kipróbálás során használt kvalitatív minőségbiztosítási eljárások lásd Fogalomtár tapasztalatait. A kiválasztott vizsgaidőszak ok Ismertesse a kipróbálás eredményét és foglalja össze az utólagos elemzések során levont tanulságokat.

Ismertesse továbbá a szubjektív értékelésű készségek vizsgáztatóira vonatkozó minőségbiztosítási eljárásokat. Adjon részletes áttekintést a megbízhatósági együttható és az egyéb statisztikai elemzések során nyert tanulságokról, következtetésekről és azok következményeiről.

A vizsgaközpont neve Vizsgált időszak Hogyan fejlesztette tájékoztató felületeit a vizsgaközpont az elmúlt két év során? Milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a vizsgákról szóló hiánytalan és korrekt információ jelenjen meg a vizsgahelyek honlapjain?

Hogyan ellenőrzi ezeket a tartalmakat? Milyen általános tapasztalatokat vont le a vizsgaközpont? Hogyan oldották meg ezeket a problémákat? Történt-e változás az arányokban? A vizsgadolgozatok megtekintéséről milyen tapasztalatok alakultak ki? Előfordult-e szabálytalanság a megtekintések során? Ha igen, hogyan kezelte a helyzetet a vizsgaközpont?

Milyen arányban kérték a beszédkészség vizsgán történt teljesítmény újraértékelését? Az újraértékelés során hogyan változott az első két értékelő által adott pontszám lefelé vagy fölfelé a harmadik értékelésben?

Vezetett-e be a vizsgaközpont bármilyen új intézkedést a visszaélések kiküszöbölésére? Ha igen, ismertesse ezeket. A központ vizsgarendszerenként vagy nyelvenként szervezi a tovább képzéseket? Foglalja össze táblázatos formában a vizsgált időszakban szervezett alap- és továbbképzéseket, és adja meg a képzések formáját, tematikáját, továbbá a résztvevők körét és létszámát.

Minősítik-e a vizsgáztatókat munkájuk alapján? Ha igen, hogyan történik ez? Hogyan biztosítja a vizsgaközpont az ún. REX Mennyire találja felhasználóbarátnak a vizsgaközpont a rex-felületet? Felmerült-e bármilyen probléma a rexre történő adatfeltöltés és -kezelés során? Szükségesnek tartja-e a vizsgaközpont, hogy rendszeres rexes képzésekre, továbbképzésekre kerüljön sor? A fejlesztés ek eredményei, tapasztalatok:.

Ismertesse a megadott vizsgaidőszak ok ra vonatkozó minőségbiztosítási eljárásokat és csatolja a konkrét írásban teljesített feladatsorokat, amelyekre az elemzések vonatkoznak! Minden itemnek, feladatsornak és értékelő vizsgáztatónak jól beazonosíthatónak, valamint az alkalmazott statisztikai eljárás ok menetének közérthetőnek és relevánsnak kell lennie.

A tételes, részletes elemzéseket külön dokumentumként csatolja. Külföldi vizsgaközpontok esetében a magyarországi vizsgaeseményeken keletkezett adatokat, számításokat, elemzéseket és értelmezésüket kell benyújtani. A Ismertesse a kipróbálás során használt kvalitatív minőségbiztosítási eljárások lásd Fogalomtár tapasztalatait. B Ismertesse a kipróbálás eredményét és foglalja össze az utólagos elemzések során levont tanulságokat. Ismertesse a KER-hez történő szintillesztés eljárásait külön csatolt word dokumentumban legalább kettő, legfeljebb öt oldalas összefoglalás formájában.

Az AK szintillesztési kategóriáinak megfelelően térjen ki a KER ismeretének frissítésére, a szintminősítésre és a standard megállapításra, az előírt statisztikák tanulságaira, következményeire, valamint a feladatkészletek külső érvényességének biztosítására. A kiválasztott vizsgaidőszak ok és szint ek A csomag tartalmazza a megjelölt vizsgaidőponthoz tartozó feladatlapot, válaszlapot ha az különálló tétela megoldókulcsokat, a javítási útmutatót, a hanganyagokat és átiratukat, továbbá a beszédkészség feladatok vizsgázói és vizsgáztatói példányait és hangfelvételeit.

A Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. EMMI rendelet a továbbiakban: EMMI rendelet az Oktatási Hivatal számára feladatként írja elő a tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések szakmai anyagának elkészítését, folyamatos fejlesztését is.

Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések és önértékelések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében szükségessé vált a standardok és az azokat rögzítő jelenleg hatályos kilenc intézménytípushoz készített kilenc-kilenc önértékelési kézikönyv tartalmi felülvizsgálata és a könnyebb kezelhetőség érdekében a jelenlegi kézikönyvek egy-egy kézikönyvbe vonása.

Az összevonás során az önértékelési kézikönyveknek az önértékelés intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert az önértékelési kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi önértékelésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

Az önértékelést támogató informatikai rendszerben az általános elvárások értelmezése alapján az intézmények feladata az intézményi pedagógusra; vezetőre; intézményre vonatkozó elvárásrendszer elkészítése, amelynek során az önértékelési kézikönyvben szereplő általánosan, minden azonos intézménytípusra értelmezhető elvárás tartalmát — amennyiben az intézmény azt konkrétan szabályozza - a helyi szabályozás szerint módosítsa pontosító, értelmező elvárásokat fogalmazzon meg.

Az így elkészített intézményi elvárásrendszer módosított elvárásai levezethetők az adott intézményre jellemző sajátosságokból, támogatják az intézményi célok teljesülését. Az önértékelések előtt a pedagógusra, intézményre, vezetőre vonatkozó saját elvárásrendszert rögzíteni kell az önértékelést támogató informatikai rendszerben ennek hiányában nem indítható önértékelés!

Az önértékeléssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni,  elérhetőségüket ezen az oldalon találhatják meg. A ben megvalósult önértékelések kézikönyvei harmadik kiadás az alábbi linkeken érhetők el. A ban megvalósult önértékelések eljárásrendjét tartalmazó önértékelési kézikönyvek második kiadás az alábbi linkeken érhetők el:. A ben megvalósult önértékelések kézikönyvei első kiadás az alábbi linkeken érhetők el.

Önértékelési kézikönyvek