Iskolavalasztasi utmutato 2019


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 495032738
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,12

MAGYARÁZAT:Iskolavalasztasi utmutato 2019

Anyag lezárva: Szerkesztette: Tudlik Csilla. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni.

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be. A feladatlap-készítő bizottság elnökből és tagokból áll. A bizottságok elnökét az oktatásért felelős miniszter, tagjait a hivatal kéri fel. Az elnök felelős a feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók szakszerű elkészítéséért, tartalmi és formai megfelelőségéért.

A KIFIR rendszert a felvételi eljárás meghatározott szakaszaiban a felvételt hirdető középfokú iskoláknak, a központi írásbeli vizsgát szervező gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak, vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az információs rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg.

A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. A hivatal a rögzített adatok alapján állítja össze az intézmények számára az írásbeli vizsga feladatlapcsomagjait.

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola által biztonságos csomagolásban átvett feladatlapcsomagok kibontása a csomagon megjelölt időpontban háromtagú, a nevelőtestület tagjaiból álló bizottság előtt történik. A felbontás helyét, időpontját, a csomag - sértetlen vagy sérült, felbontott - állapotát és a jelenlévők nevét.

A figyelemmel kísérést a vizsga kezdete előtt legalább harminc perccel meg kell kezdeni, és az írásbeli vizsgára meghatározott időtartam letelte után harminc percig kell folytatni. A vizsgateremben a tanulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga során - a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a hivatal a honlapján közzéteszi. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton elektronikus úton írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a felvételi lapok kitöltését és továbbítását.

A felvételi lapok többszörözhetők. Ha a felvételi kérelmet nem az e rendeletben foglaltak szerint nyújtották be, a kérelemben érintett középfokú iskola szükség esetén a hiányok nyolc napon belüli pótlására szólítja fel a kérelem benyújtóját. E határidő elmulasztása jogvesztő. A felvételi lapokat az 1 bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá.

Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség.

A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik. Ha a jelentkező a Indokolt esetben felhívja a tanuló, a szülő figyelmét a hiányzó, a hibás adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását. A jelentkezési lapnak az általános iskolai tanulmányi eredményekre vonatkozó részét - a Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel.

Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tanulmányi területnek a A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok számát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik.

A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.

Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A szóbeli vizsgákra a gimnázium, szakgimnázium legalább három napot köteles kijelölni. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül.

A jegyzék a jelentkező 1 bekezdésben meghatározott azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni. Az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők listájában minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsorban - tanulmányi területenként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a KIFIR rendszerből kinyomtatja, és minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva megküldi a Felvételi Központnak.

Ha a középfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes felvételi rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére, a papíralapú hitelesítésre nincs szükség. Az egyeztetett felvételi jegyzéken minden jelentkező esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának vagy elutasításának ténye. Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészítése során a Felvételi Központ a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A felvételről szóló értesítést a A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

Felvétel az Arany János Tehetséggondozó Programba. A tanulónak jogában áll más iskolát, tanulmányi területet megjelölni, valamint a programba való jelentkezésével kapcsolatos döntését módosítani. A felvételi eljárással kapcsolatos időpontokat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. Eltérő felvételi szabályok a szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola szakképzési évfolyamára és a készségfejlesztő iskolára A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor.

A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.

A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz.

A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Köznevelési Hídprogramot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára - igény esetén - biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés. A Köznevelési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

A Köznevelési Hídprogramban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában résztvevő pedagógusok illetménypótlékra jogosultak abban az esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka középfokú felvételi eljárásban eredményesen vesz részt.

Az általános iskola a Köznevelési Hídprogramba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld a tankerületi központnak. Ha a Köznevelési Hídprogramot a tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a tankerületi központ értesíti az általános szabálysértési hatóságot. Amennyiben a Köznevelési Hídprogramban a jelentkezők vagy a program megismétlésére - az évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok szerint - kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc főt, a megyeszékhely szerinti járási hivatal gondoskodik a tankötelezettség teljesítéséről.

Határidők Feladatok Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 2. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 3. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 4. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 5.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 6. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a

Kezdetét vette a magyar iskolaválasztók köszöntése! Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? Sign Up. Magyar Iskolaválasztási Kampány Rákóczi Szövetség September 1, ·. Már nem kell sokat várni! Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága idén első alkalommal rendezi meg Kárpát-medencei középiskolások számára a Lingua Materna elnevezésű vetélkedőjét, melyről Népszámlálás Felvidéken is jó magyarnak lenni.

Bejelentkezés Nyíregyházáról. A magyar kultúra napja. Helyzetjelentés Topolyáról. Related Pages See All. Szijjártó Péter. Így Tedd Rá. Balatoni Kata. Kárpát-medence magazinműsor. Magyarország Kormánya. Nemzeti VERSeny. KDNP és Frakciója. Magyar Ifjúsági Konferencia. Juhász Hajnalka. Lázár János hivatalos oldala. Magyarság Háza. Forgot account? Szijjártó PéterFollowers · Politician. Balatoni Kata 4, Followers · Public Figure. Kárpát-medence magazinműsor 5, Followers · TV Show.

Magyarország KormányaFollowers · Government Website. Századvég 46, Followers · Local Business. Juhász Hajnalka 31, Followers · Politician. Lázár János hivatalos oldala 68, Followers · Public Figure. Magyarság Háza 20, Followers · Cultural Center.