Sokszinu matematika tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 577571812
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,44

MAGYARÁZAT:Sokszinu matematika tanari kezikonyv

March 1. Továbbképzés előadás 1 Kompetenciák fejlesztése KB, Továbbképzés előadás 2 Kulcskompetenciák 3 KB, Sokszínű matematika 1. Sokszínű matematika 2. Sokszínű matematika 3. Sokszínű matematika 4. ABC-ház 1. Sokszínű anyanyelv 1. Osztálynapló pótlap adatok, szöveges értékelés KB, Ének-zene 1.

Távoktatás bevezető szöveg 2 KB, Távoktatási segédanyag nyomtatható 5. Távoktatási segédanyag nyomtatható 6. Távoktatási segédanyag nyomtatható 7. Távoktatási segédanyag nyomtatható 8. Matematika 5. Matematika 6. Matematika 7. Matematika 8. Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény éveseknek. Megoldások 9 KB, Haskó József: Office '97 segédanyag KB, Informatika 5. Informatika 6. Informatika 7. Informatika 8.

Internet és multimédia a könyvtárhasználat tanításában 1 KB, Útmutató: Könyvtárhasználati ismeretek A Föld, amelyen élünk: Természetismeret A természetről tizenéveseknek: Földrajz 7. Gazda István előadása 8 KB, Történelem 5. Történelem 6. Történelem 7. Történelem 8. Biológia Biológia érettségizőknek - Kiegészítő anyag 6 KB, Távoktatási segédanyag nyomtatható Távoktatási segédanyag nyomtatható 9. A kitűzött feladatok eredménye MS KB, Emelt színtű matematika érettségi témakörök 1 KB, Komputeres animációk a matematika tanításához 1 KB, Köbös poliplettek előállítása 1 KB, Kvadratikus poliplettek előállítása 1 KB, Matematika Matematika 9.

Sokszínű matematika Szóbeli tételsor-javaslat a középszintű fizika érettségihez Mechanika: Szóbeli tételsor-javaslat a középszintű fizika érettségihez Hőtan: Szóbeli tételsor-javaslat a középszintű fizika érettségihez Elektromosságtan, optika: Szóbeli tételsor-javaslat a középszintű fizika érettségihez Modern fizika: Kémia Kémia 9.

Segédanyag az érettségi követelmények változásához a es, vagy korábbi kiadású MS Kémia Segédanyag az MS Kémia A parton és a partközelben 2 KB, Azonosító: Jelszó: bejelentkezés Regisztráció Elfelejtett jelszó. Hírlevél Értesítés Osztálynaplók Határidónaplók netVerseny.

Móra Kiadó kiadv. Csizmazia pályázat ELFT. Alsó tagozat. Regisztráció Elfelejtett jelszó.

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Murátiné Szél Edit. Hajnalka Gered. Download PDF. A short summary of this paper. Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmiféle formában fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó nem sokszorosítható.

Tanítani tudni annyi, mint szépérzékkel gondolkodni tanítani. Ez a tanmenetjavaslat és kézikönyv a Mozaik Kiadó gondozásában megjelent Sokszínû matematika elsõ osztályos tankönyvcsaládhoz készült. A tankönyvcsalád négy kötetbõl áll. Sokszínû matematika — Munkatankönyv I. Sokszínû matematika — Munkatankönyv II. Számolófüzet 4. Számvázoló — Elõírt gyakorlófüzet 5.

Tudásszintmérõ feladatlap A tankönyvcsalád teljes mértékben lefedi a kerettanterv elvárásait éves óraszám:37 hét, heti 4 óra. Fenti felsorolásból látható, hogy külön kötetbe került az elsõ és a második félév anya- ga. Ennek egyik elõnye, hogy így a tankönyv könnyebb a kisgyermeknek, a másik pe- dig, hogy a ragasztókötéssel szemben irkafûzést lehetett alkalmazni, amelyrõl köztu- dott, hogy jobban kezelhetõ: a könyv szétnyitva úgy is marad, ezen kívül a használat során nem fog lapjaira hullani.

A könyvek szerkezete a felfedezõ tanulásra motiválja a kicsiket. Az ismeretelsajátítás három alapelvét Pólya György fogalmazta meg. A Sokszínû matematika 1. A munkatankönyvek a differenciált foglalkoztatásra is használhatók. A Számolófüzetben bõséges gyakorló anyag áll rendelkezésre.

Felzárkóztatásra is alkalmas feladatai segítik a pedagógus munkáját. Nagymértékben könnyít a tanító fel- adatain, hogy nem kell elõírni a számjegyelemeket, számokat. Külön Számvázoló füzet is készült, amely 4 fokozattal biztosítja, hogy a gyerekek biztonsággal töltsék ki végül a legkisebb négyzetrácsot. Finom nyilak jelzik a bemuta- tott számjegy vagy jel mellett a helyes írásirányt, amelyhez a tanuló elõször mutatóuj- ját illeszti és vezeti, így ismerkedik a számjegy formájával.

A füzet a számjelek gyakoroltatása mellett a megfigyelõképesség fejlesztésére, és az optikus tévesztés kiszûrésére is tartalmaz feladatokat. Bármely más tankönyv kiegé- szítõjeként is hasznos, célszerû kiadvány. A Tudásszintmérõ feladatlapok fontos kiegészítõi a tankönyvcsaládnak. Ezek nem kerülnek bolti forgalomba, így hiteles értékelésre adnak lehetõséget. A tanmenetjavaslat írásánál a kerettanterv óraszámát vettem figyelembe. Ez éves szinten óra; heti 4 órával tervezve. Az eddigi szokástól elérõen az órák anyaga után közvetlenül írtam le azokat a tanácso- kat vagy ötleteket, amelyeket fontosnak tartottam.

Elsõsorban pályakezdõ társaimnak és azoknak a kollégáknak szeretnék segíteni, akik még nem tanítottak elsõ osztályban. Remélem, hogy gyakorló tanító pályatársaim is találnak benne használható ötleteket. Jó munkát, sok örömteli tanítási órát kívánok! Min- den gyereknek névvel jellel megjelölt saját doboza legyen.

A helyi sajátosságoknak megfelelõen az osztályteremben tároljuk, ne vigyék haza õket. Így kisebb a lehetõsége annak, hogy elveszítenek valamit. Tapasztalhatunk lemaradást is, de fejlettebb is lehet egy gyermek, mint ahogy az általános fejlõdési mutatók ezt megkívánják. Az elõkészítõ idõszak a tanítótól nagy tudatosságot igényel. Ebben az idõkeretben egy- részt tájékozódó, másrészt elõkészítõ munkát kell végeznünk. Ismerkedés a tankönyvcsaláddal Tájékozódás a gyerekek beszédkészsége és számfogalma felõl Ki meddig tud számolni?

Számlálgatások az osztályteremben Lapozzák át, nézegessék a könyveket! Miért szép, miért tet- szik? Hogyan vigyázzunk rájuk? Beszéljük meg, hogy az elsõ félévben mely könyveket fog- juk használni! Célszerû csak átlátszó mûanyag borítóval befedni a könyve- ket, hogy meg tudják különböztetni egymástól õket, így könnyebben és gyorsabban tudnak dolgozni. A zárólap belsejére hasznos egy megfelelõ méretû szalagot rögzíteni, amely könyvjelzõként funkcionál.

Ezzel is segítjük a tájékozódást a könyvekben. A növekvõ sor mellett rákér- dezhetünk a csökkenõ sorra is, de a feladat most csak a tájékozódás. Ezeket a gyerekek számlálják meg. Élõlények, tárgyak csoportosítása közös és eltérõ tulaj- 6.

Elõször mindig a saját környezetükbõl merítsünk példákat! Válogatásra alkalmas tárgyak: írószerek, kártyák, kulcsok, termések stb. A szétválogatás lényege, hogy bizonyos tulajdonsággal rendel- kezõ tárgyak, személyek kerüljenek egy csoportba.

Hívjunk ki több tanulót, keressünk közös tulajdonságokat, eltéréseket közöttük. Tankönyv I. Kérdésekkel irányított megfigyelések. Gyûjtõfogalmak ismeretének felmérése: Sorolj fel tárgyakat! Sorolj fel élõlényeket! Milyen növényeket látsz? Sorold fel a képen látható közlekedési eszközöket! Számlálgatások: Hány gyerek van? Hány férfit látsz?

Hány nõt? Hány jelzõlámpát? Mennyiségek összehasonlítása: Autóból vagy kerékpárból van több? Álló egyenes vázolása: A fokozatosság elvét soha ne felejtsük el! A térbõl haladunk a sík felé. Levegõben teljes karral vázolunk. A tanító a gyerekekkel szemben állva tükörképet mutat. Alkarral vázolunk. Fogd meg a kezeddel a könyöködet, és csak az alkarod mozogjon!

Csuklóból történõ vázolás. Most fogd meg a csuklódat, csak a kézfejed mozogjon! Síkra vetítés. Ujjal írd le a padra! Számolófüzetben gyakorlás. Mindig csak egy irányba dolgozzanak a gyerekek, visz- szafelé sohase húzzanak vonalat! Halmazok számosságának megállapítása 7.

Megfigyelõképesség fejlesztése Színismeret felmérése Ritmikus soralkotások színezéssel Fekvõ egyenes vázolása, írása A színek ismeretének felidézését kezdjük saját környezetünk- ben. Színek megnevezése, színárnyalatok megkülönböztetése esz- közökön keresztül. Ajánlott eszközök: mûanyag pálcák, színes ceruzák, színes- rúdkészlet, szívószálak, gombok, gyöngyök, gyümölcsök stb.

Tájékozódás térben és síkban 8. Bal, jobb irányok gyakorlása Ferde, egyenes vázolása, írása A térbeli tájékozódás fejlõdése és a mozgás szoros kapcso- latban van. A témát célszerû a gyerekek saját testükön való tájékozódásával kezdeni. Sok játékos feladatot találhatunk ki. A szív felõli oldal a bal oldal, színe piros, mivel szívünk is piros.

A jobb kezükre kék szalag kerül. Merre néznek a bálnák? Szalag nélkül a hüvelykujj állását figyel- jék. Csak utána színezzenek. Az írószerboltokban öntapadós szív alakú matricát lehet kap- ni. A tábla bal felsõ szélére és a gyerekek padjának bal olda- lára célszerû egyet felragasztani. Tájékozódás térben és síkban 9.