Orszagos tanfelugyeleti kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 387985395
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,44

MAGYARÁZAT:Orszagos tanfelugyeleti kezikonyv

A szakmai tartalom kialakításához hozzájárultak: Kerekes Balázs projektigazgató, Maus Pál szakmai vezető, Garay-Madarász Ágnes szakmai szakértő. A kézikönyv elektronikus formában az weboldalon kerül közzétételre. Mi a standard? Az országos tanfelügyelet egységes és nyilvános szempontokra épülő ellenőrzési és értékelési modell.

A standard ennek a modellnek a pontos leírása, amely tartalmazza: az ellenőrzés és értékelés folyamatának ismertetését, a módszertanát, az alkalmazott eszközrendszert, meghatározza a tanfelügyelő szakértők feladatait, összefoglalja az ellenőrzésben résztvevő pedagógusok és a vezetők feladatait. A standardból az ellenőrzések valamennyi szereplője pontos információt kaphat az országos tanfelügyelet modelljéről.

A standard tartalmának ismertetését többféle szempontból lehet csoportosítani, súlyozni az ellenőrzésben szereplők igényei alapján, ezért az alább felsorolt célcsoportok számára az Oktatási Hivatal kifejezetten nekik szóló kézikönyveket állít össze. Kik számára készülnek kézikönyvek? A tanfelügyeleti ellenőrzésben sokan, sokféle szerepben vesznek majd részt: a pedagógusok és a vezetők az ellenőrzés és értékelés alanyaként, így ők elsősorban arra kíváncsiak, hogy munkájukban mit, milyen módszerekkel és eszközökkel vizsgálnak majd, a szakértők részletes útmutatót, módszertani segédanyagot várnak, amelyben kellő részletességgel, egyértelműen meghatározzák feladataikat, a munkájukra vonatkozó elvárásokat, a kormányhivatalok mint a tanfelügyeleti ellenőrzés szervezői a logisztikai háttér biztosításához szeretnének az ellenőrzés és értékelés lebonyolításáról pontos információkhoz jutni.

A fenti igényeknek megfelelően három kézikönyv készül el, de valamennyi nyilvánossá válik és elérhető lesz mindenki számára. Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott gyógypedagógiai intézmény - általános iskolai tájékoztató anyag. Ez a tanfelügyeleti kézikönyv azok számára ismerteti az ellenőrzés lebonyolításának módját, módszereit és eszközrendszerét, akik a tanfelügyeleti ellenőrzés alanyaként, pedagógusként vagy intézményvezetőként vesznek részt az eljárásban.

Hol érhetőek el a kézikönyvek? Az Oktatási Hivatal elektronikus felületet alakít ki, amelyet az ellenőrzésben résztvevők a nekik szóló jogosultság alapján tudnak használni. A publikus felületen elérhetőek lesznek a kézikönyvek, és egyéb, az országos tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó anyagok, tájékoztatók. A modell és a módszerek leírásán túl a kézikönyv tartalmaz eszközöket is, például ezek is ezen az elektronikus felületen jelennek majd meg, így jelenlegi formájuk még nem végleges.

Az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan Magyarországon is működni kezd egy egységes, nyilvános szempontsor alapján kialakított, rendszeres külső szakmai ellenőrzés és értékelés. Az intézményi ellenőrzés és értékelés fontosságának felértékelődése, a külső szakmai ellenőrzés bevezetése a hazai közoktatás intézményei számára új kihívást jelent, hiszen csaknem 30 éve, óta, amikor a szakfelügyeletet megszüntették, nem működik külső kontroll.

Az es évek elején a közoktatási törvény kijelölte ugyan a fenntartók számára feladatként a külső szakmai ellenőrzést, de ennek teljesítése az elmúlt időszakban igen eltérő módon és minőségben valósult meg. Ez a kézikönyv az intézmény vezetőit és pedagógusait az ellenőrzésre való felkészülésben, valamint a folyamatos, kiegyenlített, magas színvonalú pedagógiai munkában segíti.

Az intézményvezetők ellenőrzési, a pedagógusok önellenőrzési kézikönyvként használhatják, amely tartalmazza a jogi előírásoknak megfelelő eszközök, módszerek és normák nyilvános rendszerét. Alkalmazásával mód nyílik arra, hogy az intézmény legfontosabb alapdokumentumait, valamint a pedagógusok helyi ellenőrzési gyakorlatát az országos külső ellenőrzés eszközrendszerének szempontsorával összehasonlítsák, és szükség szerint ahhoz közelítsék.

Sok intézmény rendelkezik intézményi önértékelési és pedagógus-teljesítményértékelési gyakorlattal. A köznevelésben korábban már bevált ellenőrzési elemeket például az önértékelést, elégedettségmérést figyelembe veszi az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, és épít rá. A Köznevelésért Felelős Államtitkárság az egységes alapelvek, eljárások, eszközök bevezetését kiemelkedően fontosnak tartja.

Az egységes külső értékelés az intézmények különböző önértékelési rendszeréhez kapcsolódva képes objektív, fejlesztő értékelést adni valamennyi köznevelési intézmény számára. Az intézmények belső értékelése fontos, de nem Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott gyógypedagógiai intézmény - általános iskolai tájékoztató anyag. Az új rendszer szakmai alapját az általános pedagógiai szempontok, a Nemzeti alaptantervben megjelenő értékrendszer, és az egyes intézmények saját értékrendszere adják.

Nem szaktárgyi, hanem pedagógiai ellenőrzésről van szó, ezért nem szakfelügyeletről, hanem tanfelügyeletről beszélünk. A külső szakmai ellenőrzésnek és értékelésnek nem a hibakeresés, hanem a megerősítés és a fejlesztés az elsődleges célja.

Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a tanulók személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, a tanításitanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a kommunikáció és a szakmai együttműködés. A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel.

Az ellenőrzés során vizsgálni kell a vezető felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tanulás és tanítás, a változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és operatív irányítását. Emellett kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a működtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére. Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl a pedagógiai program megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a tanulói eredmények és a partnerek elégedettsége.

Ugyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat korábban hogyan értékelték. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, az óraés foglalkozáslátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása.

A Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott gyógypedagógiai intézmény - általános iskolai tájékoztató anyag. A tanfelügyeletnek nem célja a pedagógusok minősítése, ugyanakkor a munkáltató a pedagógusokkal kapcsolatos döntéseihez legyen szó személyügyi döntésekről, jutalmazásról, speciális megbízásokról, továbbképzésről fontos szempontokat kaphat a pedagógiai-szakmai ellenőrzés által. A kiemelkedő, példaértékű eredmények hangsúlyozása és bemutatása jelentős haszna lehet ennek a rendszernek.

A cél egyértelműen a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, melyet a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és értékelésén keresztül kíván elérni a jogalkotó. A nevelő-oktató munka egységes és nyilvános standardok alapján történő ellenőrzése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni pedagógiai arculatát, erősíteni a gyermekközpontú nevelést és a minőségi oktatást, továbbá elősegíteni a mindezekhez való egyenlő hozzáférést.

Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógusok és az intézmények körében a pedagógiai értékek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és amelyből értékes, alkotóképes és a társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki. A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének javítása érdekében.

Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egy olyan eszköz, amely az értékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve határozza meg a következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés másik fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind a pedagógus, mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a fejlesztés.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés alapelvei Az ellenőrzési rendszer figyelembe veszi az érintett pedagógusok, vezetők és intézmények érdekeit. Túl azon, hogy a pedagógiai-szakmai fejlődés önmagában is az érintettek érdeke, a rendszer kidolgozásakor fontos szempontként merült fel, hogy az ellenőrzés a lehető legkevesebb terhet rója a folyamatban részt vevő kollégákra, pedagógusokra és szakértőkre egyaránt.

Ennek figyelembevételével, továbbá a szakmai konszenzusra törekedve a kidolgozás az érintettek bevonásával történt, a rendszer bevezetését kísérleti szakasz és szakmai konferenciák előzték meg. Az ellenőrzés intézménytípusonként egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános módszerrel történik. A tanfelügyeleti rendszer kidolgozásakor az alábbi területekre készültek standardok: óvoda általános iskola gimnázium szakközépiskola és szakiskola kollégium alapfokú művészetoktatási intézmény gyógypedagógiai intézmények pedagógiai szakszolgálatok pedagógiai szakmai szolgáltatók A standardok kidolgozásánál a viszonyítási alapot a pedagógiai szaktudományok általános szempontjainak való megfelelés, a Nemzeti alaptanterv általános elveinek, a Sajátos nevelési Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott gyógypedagógiai intézmény - általános iskolai tájékoztató anyag.

Ezek mentén és az értékelés tudományos alapjaira építve történt az ellenőrzés területeinek meghatározása, valamint az egységes eszközök kidolgozása, amelyek mindenki számára elérhetők a weboldalon. Nem rendelkezik azonban az ellenőrzés részleteivel kapcsolatos szabályozásról, az eljárásrendről, az eszközökről, hanem mindezeket egy felhatalmazó rendelkezéssel az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe utalta.

EMMI-rendelet szól. Részletesen tartalmazza a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szabályait, pontosítja a szakértők és a kormányhivatal szerepét az ellenőrzésben, szabályozza az ellenőrzések szervezését, valamint rögzíti a lebonyolítás kereteit. Nem nevez meg azonban konkrét értékelési területeket, szempontokat, és a szóba jöhető eszközöket is csak említés szintjén szerepelteti.

Az EMMI-rendelet A TÁMOP kiemelt projekt pályázati kiírásában kötelező elemként szerepel az intézményi külső és belső értékelés standardjainak kidolgozása. A projekt végrehajtójaként az Oktatási Hivatal határozta meg az ellenőrzés területeit, az ellenőrzés menetét, eljárásrendjét, az ellenőrzés módszereit, eszközeit, az eredmények visszacsatolásának módját. A tanfelügyeleti rendszer szereplői és a rendszer működése A tanfelügyeleti ellenőrzések megrendelője és egyben az ellenőrzések végrehajtásának felelőse az Oktatási Hivatal.

Az ellenőrzések operatív tervezését a megyei kormányhivatalok végzik az intézmények által szolgáltatott adatok alapján. Az ellenőrzések tervezésekor figyelembe kell venni az intézményi létszámadatokat, és azt, hogy az előmeneteli rendszerben minősítésre kerülő pedagógusoknak minősítésüket megelőzően mindenképp részt kell venniük tanfelügyeleti ellenőrzésen, mivel az ennek során kapott értékelés a minősítésébe beszámít.

Ennek következtében különösen az első években a minősítő vizsgák és minősítési eljárások nagyban befolyásolják a tanfelügyeleti rendszer működését. A hosszú távú tervek szerint pedagógus, vezető és intézmény kerül évente ellenőrzésre szakértő bevonásával.

Az ellenőrzési tervek készítésére évente kerül sor, a fővárosi vagy megyei kormányhivatal minden tanév végéig összeállítja a következő tanévre vonatkozó tervezést és ütemezést. Az intézmények még a tanév kezdete előtt, nyár végén megkapják ezeket a terveket, Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott gyógypedagógiai intézmény - általános iskolai tájékoztató anyag.

A kormányhivatal mindezek alapján véglegesíti a megyei ellenőrzési terveket, melyeket szeptember elején eljuttat az érintett pedagógusok intézményvezetőinek. Ebből az ellenőrzési tervből az intézményvezető a pedagógusok személyére és sorra kerülésük várható időpontjára is rálátást nyer. Az ellenőrzések tervezett időpontja előtt 15 nappal az intézményvezető elküldi az érintett pedagógusok órarendjét a kormányhivatalnak, ahol az ellenőrzések végleges és pontos menetét megtervezik, majd ezekről az ellenőrzéseket végző szakértőket tanfelügyelőket értesítik.

A tényleges ellenőrzések előtt legalább 2 nappal intézményellenőrzés esetén 2 héttel a tanfelügyelők felveszik a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. Váratlan, előre nem látható események miatt a tervezések átütemezése szükséges és megoldható. Az ellenőrzési tervek készítésekor figyelembe kell még venni a jogszabályban meghatározott, ellenőrzésekhez rendelendő szakértői létszámokat, melynek megfelelően egy pedagógus és egy intézményvezető ellenőrzését szakértő, míg egy intézmény ellenőrzését szakértő végzi.

A tanfelügyeleti ellenőrzések során kulcsfontosságú szerep jut az ellenőrzéseket lefolytató szakértőknek, vagyis a tanfelügyelőknek. Tanfelügyelő azon pedagógusokból válhat, akik a pedagógusok előmeneteli rendszerének mesterpedagógusi szintjét elérték, és a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, valamint pedagógusminősítésekre felkészítő 2x30 órás akkreditált képzést elvégezték. Mivel a pedagógusok minősítése még nem kezdődött meg, és egy ideig még nem várható, hogy a szükséges számú Mesterpedagógus rendelkezésre álljon, ezért ezen átmeneti időszakban a Pedagógus I.

A pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése I. A pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése 1. Bevezetés A tanfelügyelet új helyzetet s egyben új lehetőséget jelent Magyarországon a köznevelés területén. A pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzése nemcsak a pedagógusok munkájának megismerését célozza, de az oktatásirányítás felé is fontos tapasztalatokat nyújt.

Az ellenőrzés koncepciója és szakmai elvárásai ismét előtérbe helyezik az igényes, minőségi szakmai munkát. A tapasztalatok összegyűjtésén túl kijelöli a további fejlesztési irányokat, mintát ad a pedagógusok számára. Bár ez utóbbit nem szokták külön megjegyezni, mégis fontos kritérium a pedagógusok elégedettsége is, hiszen a nevelő-oktató munkát végző pedagógus számára az anyagi elismerésen túl az egyik legfontosabb tényező hivatásának, elkötelezettségének, speciális társadalmi helyzetének, egzisztenciájának elismerése, szakmai munkájának kiteljesedése, előmeneteli rendszerének kiépítése és biztosítása.

Jó iskolát csak motivált, felkészült, gyermekszerető, elkötelezett, etikus pedagógusokkal, jól motivált és rátermett intézményvezetőkkel lehet elérni. A pedagógusok ellenőrzésében éppen ezért legalább olyan fontosnak tartjuk a mintaadás és az iránymutatás tényezőit, mint magát az ellenőrzési folyamatot. A pedagógusellenőrzés új szakmai kihívás, országos szintű innováció. A jól szervezett, magas színvonalon végzett, és az egész országra kiterjedő, egységesen alkalmazott ellenőrzési szisztéma objektív, független az ellenőrzést végző szakértő személyétől; feltárja és megmutatja a pedagógus szakmai alkalmasságát, nevelő-oktató munkájának hatékonyságát; rávilágít a hozzáadott pedagógiai értékre, megmutatja a pedagógusok munkájának erősségeit és fejlesztendő területeit, valamint objektív összehasonlíthatóságot biztosít.

Az ellenőrzés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való megfelelés, A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiben megfogalmazottaknak való megfelelés Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.

A pedagógus munkájának ellenőrzése és értékelése 2. Az ellenőrzés területei és módszertana 2. EMMI-rendeletben meghatározott követelményterületeknek felelnek meg. A tanfelügyelet pedagógiai ellenőrzést végez, melynek során ellenőrzi, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a képzés folyamatában kimeneti követelményként megfogalmazott kompetenciák.

Ennek megfelelően az értékelés a pedagógiai munka alábbi területeire terjed ki: 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 3.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 5. A tanulás támogatása 6.

Az intzmnyvezetk, a pedaggusok, az ellenrzsben rszt vev szakrtk munkjnak megknnytse, valamint a pedaggiai-szakmai ellenrzssel kapcsolatos krdsek tisztzsa rdekben jtt ltre az Orszgos tanfelgyelet Kziknyv ltalnos iskolk szmra cm kiadvny. A tanfelgyelet rendszernek mkdtetst a Nemzeti kznevelsrl szl A jogszably alapjn az ellenrzst legalbb tvente egyszer el kell vgezni, fen ntarttl s intzmnytpustl fggetlenl minden kznevelsi intzmnyben.

Az ellenrzs feladata s clja, hogy a pedaggusok, az intzmnyvezetk, valamint az intzmnyek rtkelsn keresztl tmogassa a nevelsi-oktatsi intzmnyek szakmai fejldst. Ennek megfelelen a tanfelgyeleti rendszer hrom f terleten pedaggus, intzmnyvezet, valamint intzmny vgez pedaggiai-szakmai ellenrzseket a standardokban meghatrozott eljrsrend szerint, a megadott eszkzk felhasznlsval.

Az ellenrzsek sorn alkalmazott eljrsrendek egysgesek, ugyanakkor a klnbz szakterletekre jellemz sajtossgoknak megfelelen az alkalmazott eszkzk s rtkelsi szempontok intzmnytpusonknt eltrhetnek egymstl. A tapasztalatokat, kutatsi eredmnyeket beptettk az eljrsrendbe s eszkzkbe. A tovbbfejlesztett standardokat kls szakrtk s a kznevelsi llamtitkrsg javaslatai alapjn vglegestettk, ezek alapjn kszlt el a kiadvny.

Az emberi erforrsok minisztere ltal jvhagyott Orszgos tanfelgyelet Kziknyv ltalnos iskolk szmra cm dokumentum mintjra a es v elejre az albbi szakterleteken is elkszlnek a tanfelgyeleti standardok: voda ltalnos iskola gimnzium szakkzpiskola s szakiskola kollgium alapfok mvszetoktatsi intzmny gygypedaggiai intzmnyek pedaggiai szakszolglatok pedaggiai szakmai szolgltatk. Az egyedi tartalmak megjelensrl a www. A pedaggiai-szakmai ellenrzssel kapcsolatban a tanfelugyelet oh.

A most s a kzeljvben nyilvnossgra kerl tanfelgyeleti kziknyvek a tanfelgyeleti rendszer bevezetsnek rendkvl fontos lpst jelentik. A kziknyvekben rgztett standardok alapjn az Oktatsi Hivatal ben szles kr kiprblst tervez, hogy minl nagyobb intzmnyi minta alapjn lehessen az eljrsrendet s az eszkzket tovbbfejleszteni, a standardokat a tapasztalatok alapjn megjtani. Az emberi erforrsok minisztere ltal A szakmai tartalom kialaktshoz hozzjrultak: Kerekes Balzs projektigazgat, Maus Pl szakmai vezet, Garay-Madarsz gnes szakmai szakrt.

A kziknyv elektronikus formban az www. Tartalomjegyzk Tartalomjegyzk Az ellenrzs terletei s mdszertana A pedaggus pedaggiai-szakmai ellenrzsnek terletei A pedaggus pedaggiai-szakmai ellenrzsnek mdszerei Az ellenrzs szakaszai Elzetes felkszls Helyszni ellenrzs Az ellenrzs lezrsa A vezet pedaggiai-szakmai ellenrzsnek terletei A vezet pedaggiai-szakmai ellenrzsnek mdszerei Az intzmny pedaggiai-szakmai ellenrzsnek terletei Az intzmny pedaggiai-szakmai ellenrzsnek mdszerei Elsz a tanfelgyeleti kziknyv hasznlathoz A nemzeti kznevelsrl szl Mi a standard?

Az orszgos tanfelgyelet egysges s nyilvnos szempontokra pl ellenrzsi s rtkelsi modell. A standard ennek a modellnek a pontos lersa, amely tartalmazza: az ellenrzs s rtkels folyamatnak ismertetst; a mdszertant; az alkalmazott eszkzrendszert; meghatrozza a tanfelgyel szakrtk feladatait; sszefoglalja az ellenrzsben rsztvev pedaggusok s a vezetk feladatait.

A standardbl az ellenrzsek valamennyi szereplje pontos informcit kaphat az orszgos tanfelgyelet modelljrl. A standard tartalmnak ismertetst tbbfle szempontbl lehet csoportostani, slyozni az ellenrzsben szereplk ignyei alapjn, ezrt az albb felsorolt clcsoportok szmra az Oktatsi Hivatal kifejezetten nekik szl kziknyveket llt ssze.

Kik szmra kszlnek kziknyvek? A tanfelgyeleti ellenrzsben sokan, sokfle szerepben vesznek majd rszt: a pedaggusok s a vezetk az ellenrzs s rtkels alanyaknt, gy k elssorban arra kvncsiak, hogy munkjukban mit, milyen mdszerekkel s eszkzkkel vizsglnak majd; a szakrtk rszletes tmutatt, mdszertani segdanyagot vrnak, amelyben kell rszletessggel, egyrtelmen meghatrozzk feladataikat, a munkjukra vonatkoz elvrsokat; a kormnyhivatalok, mint a tanfelgyeleti ellenrzs szervezi, a logisztikai httr biztostshoz szeretnnek az ellenrzs s rtkels lebonyoltsrl pontos informcikhoz jutni.

A fenti ignyeknek megfelelen hrom kziknyv kszl el, de valamennyi nyilvnoss vliks elrhet lesz mindenki szmra. Kinek szl ez a kziknyv? Ez a tanfelgyeleti kziknyv azok szmra ismerteti az ellenrzs lebonyoltsnak mdjt, mdszereit s eszkzrendszert, akik a tanfelgyeleti ellenrzs alanyaknt, pedaggusknt vagy intzmnyvezetknt vesznek majd rszt az eljrsban.

Hol rhetek el a kziknyvek? Az Oktatsi Hivatal elektronikus felletet alakt ki, amelyet az ellenrzsben rsztvevk a nekik szl jogosultsg alapjn tudnak majd hasznlni. A publikus felleten elrhetek lesznek majd a kziknyvek s egyb, az orszgos tanfelgyeleti ellenrzshez kapcsold anyagok, tjkoztatk.

A modell s a mdszerek lersn tl a kziknyv tartalmaz eszkzket is, melyek szintn ezen az elektronikus felleten jelennek majd meg, gy jelenlegi formjuk mg nem vgleges. BEVEZETS A tanfelgyelet mint pedaggiai-szakmai ellenrzsi modell A magyar kznevelsi rendszer minsgnek hatkonysgi, eredmnyessgi s mltnyossgi mutatinak javtsa rdekben az oktatsirnyts j szerkezet intzmnyhlzatot, irnytsi s ellenrzsi modellt vezetett be.

Az Eurpai Uni legtbb tagllamhoz hasonlan Magyarorszgon is mkdni kezd egy eg ysges, nyilvnos szempontsor alapjn kialaktott, rendszeres kls szakmai ellenrzs s rtkels. Az intzmnyi ellenrzs s rtkels fontossgnak felrtkeldse, a kls szakmai ellen rzs bevezetse a hazai kzoktats intzmnyei szmra j kihvst jelent, hiszen csaknem 30 ve, ta, amikor a szakfelgyeletet megszntettk, nem mkdik kls kontroll.

Az es vek elejn a kzoktatsi trvny kijellte ugyan a fenntartk szmra feladatknt a kls szakmai ellenrzst, de ennek teljestse az elmlt idszakban igen eltr mdon s minsgben trtnt meg. Ez a kziknyv az intzmny vezetit s pedaggusait az ellenrzsre val felkszlsben, valamint a folyamatos, kiegyenltett, magas sznvonal pedaggiai munkban segti.

Az intzmnyvezetk ellenrzsi, a pedaggusok nellenrzsi kziknyvknt hasznlhatjk, amely tartalmazza a jogi elrsoknak megfelel eszkzk, mdszerek s normk nyilvnos rendszert. Alkalmazsval md nylik arra, hogy az intzmny legfontosabb alapdokumentumait, valamint a pedaggusok helyi ellenrzsi gyakorlatt az orszgos kls ellenrzs eszkzrendszernek szempontsorval sszehasonltsk, s szksg szerint ahhoz kzeltsk. Sok iskola rendelkezik intzmnyi nrtkelsi s pedaggus-teljestmnyrtkelsi gyakorlattal.

A kznevelsben korbban mr bevlt ellenrzsi elemeket pldul az nrtkelst, elgedettsgmrst figyelembe veszi az orszgos pedaggiai-szakmai ellenrzs, s pt r. A Kznevelsrt Felels llamtitkrsg az egysges alapelvek, eljrsok, eszkzk bevezetst kiemelkeden fontosnak tartja. Az egysges kls rtkels az intzmnyek klnbz nrtkelsi rendszereihez kapcsoldva kpes objektv, fejleszt rtkelst adni valamennyi kznevelsi intzmny szmra.

Az intzmnyek bels rtkelse fontos, de nem helyettes theti az egysges, tvenknt megismtld, sszehasonltsra alkalmas szempontsor szerint vgzett kls ellenrzst. Az j rendszer szakmai alapjt az ltalnos pedaggiai szempontok, a Nemzeti alaptantervben megjelen rtkrendszer, s az egyes intzmnyek sajt rtkrendszere adjk. Nem szaktrgyi, hanem pedaggiai ellenrzsrl van sz, ezrt nem szakfelgyeletrl, hanem tanfelgyeletrl beszlnk.

A kls szakmai ellenrzsnek s rtkelsnek nem a hibakeress, hanem a me gersts s a fejleszts az elsdleges clja. EMMI-rendelet Az ellenrzs a pedaggus munkjnak legfontosabb terleteire vonatkozik: a tanulk szemlyisgnek fejlesztse, a beilleszkedsi, magatartsi nehzsgek cskkentse, a tehetsg, kpessg kibontakozsnak segtse, a felzrkztats, a pedaggiai folyamat tervezse, a ped aggiai folyamatok s a tanulk szemlyisgfejldsnek folyamatos rtkelse, a tantsitanulsi folyamatban alkalmazott mdszerek megfelelsge vagy pp a kommunikci s a szakmai egyttmkds.

A vezetk esetben mindez kiegszl a vezeti munka specilis terleteivel. Az ellenrzs sorn vizsglni kell a vezet felkszltsgt, vezeti alkalmassgt, a tanuls s tants, a vltozsok, nmaga, msok s az intzmny stratgiai vezetst s operatv irnytst. Emellett a vizsglat kiterjed a pedaggiai munka eredmnyessgnek, minsgnek mrsre, rtkelsre, fejlesztsre s a pedaggusok, a szlk, a fenntart s a mkdtet kztti kapcsolatpts sikeressgre, minsgre.

Az intzmnyellenrzs legfontosabb terletei az emltetteken tl a pedaggiai program megvalstsa, az egyttmkds, a munkamegoszts, a tanuli eredmnyek s a partnerek elgedettsge. Ugyanakkor az intzmnyellenrzs a pedaggusok ellenrzsre pl, az i ntzmnyrtkels gerinct az adja, hogy az ott dolgoz pedaggusokat korbban hogyan rtkeltk. Az intzmnyvezets felelssge a neveltestlet felksztse a tanfelgyeleti ellenrzsre, ennek rdekben az intzmnyi nrtkels jogkvet megszervezse, ha szksges, az raltogatsi, dokumentumellenrzsi intzmnyi gyakorlat megjtsa.

A pedaggusok felelssge abban ll, hogy az ra- s foglalkozsltogats, az azt kvet interj, valamint a dokumentumellenrzs sorn gy a bels, mint a kls ellenrzsnl felkszltsgket, pedaggiai kompetencijukat, hivatsszeretetket bizonytsk, hiszen az egsz intzmnyrl alkotott kp az egyes pedaggusok s a vezets sszteljestmnyt mutatja. A tanfelgyeletnek nem clja a pedaggusok minstse, ugyanakkor a munkltat a pedaggusokkal kapcsolatos dntseihez legyen sz szemlygyi dntsekrl, jutalmazsrl, specilis megbzsokrl, tovbbkpzsrl fontos szempontokat kaphat a pedaggiai-szakmai ellenrzs ltal.

A kiemelked, pldartk eredmnyek hangslyozsa s bemutatsa jelents haszna lehet ennek a rendszernek. A cl egyrtelmen a nevelsi-oktatsi intzmnyek szakmai fejldsnek tmogatsa, melyet a pedaggus, az intzmnyvezet s az intzmny ellenrzsn s rtkelsn keresztl kvn elrni a jogalkot.

A nevel-oktat munka egysges s nyilvnos standardok alapjn trtn ellenrzse kpes lesz megmutatni az intzmny egyni pedaggiai arculatt, ersteni a gyermekkzpont nevelst s a minsgi oktatst, tovbb az ahhoz val egyenl hozzfrst. Hossz tv clknt jelenik meg a pedaggusok s az intzmnyek krben a pedaggiai rtkek bemutatsa, a j gyakorlatok elterjesztse s vgs soron egy egysgesen j szakmai sznvonal kznevels biztostsa. Olyan intzmnyrendszer megteremtse, ahol a tanulk lehetsget kapnak kpessgeik fejlesztsre, kibontakoztatsra, s amelybl rtkes, alkotkpes s a trsadalom szmra hasznos felnttknt lpnek ki.

A tanfelgyeleti rendszer felptse A tanfelgyelet clja A tanfelgyelet pedaggiai-szakmai ellenrzs rendszernek mkdtetst a nemzeti kznevelsrl szl A fentiek alapjn egyrtelmen kijelenthet, hogy az ellenrzs a pedaggusok, intzmnyvezetk s intzmnyek pedaggiai-szakmai munkjnak fejlesztst tzi ki clul a kznevels minsgnek javtsa rdekben. Ennek megfelelen a pedaggiai-szakmai ellenrzs egy olyan eszkz, amely az rtkelsi rendszer ms elemeivel egytt a tervezsre s megvalstsra ptve hatrozza meg a kvetkez idszak fejlesztseinek irnyt.

A fejlesztsek tmogatsa mellett az ellenrzs msik fontos clja a pozitv visszacsatols, vagyis a kiemelked terletek azonostsa mind a pedaggus, mind a vezet s az intzmny munkjra vonatkozan. A modell clja: a megersts s a fejleszts. A pedaggiai-szakmai ellenrzs alapelvei Az ellenrzsi rendszer figyelembe veszi az rintett pedaggusok, vezetk s intzmnyek rdekeit. Tl azon, hogy a pedaggiai-szakmai fejlds nmagban is az rintettek rdeke, a rendszer kidolgozsakor fontos szempontknt merlt fel, hogy az ellenrzs a lehet legkevesebb terhet rja a folyamatban rszt vev kollgkra, pedaggusokra s szakrtkre egyarnt.

Ennek figyelembevtelvel, tovbb a szakmai konszenzusra trekedve a kidolgozs az rintettek bevonsval trtnt, a rendszer bevezetst ksrleti szakasz s szakmai konferencik elztk meg. Az ellenrzs egysges kritriumok szerint, egysges s nyilvnos mdszerrel trtnik intzmnytpusonknt. A tanfelgyeleti rendszer kidolgozsakor az albbi terletekre alaktottunk ki standardokat: voda; ltalnos iskola; gimnzium; szakkzpiskola s szakiskola; kollgium; alapfok mvszetoktatsi intzmny; gygypedaggiai intzmnyek; pedaggiai szakszolglatok; pedaggiai szakmai szolgltatk.

A standardok kidolgozsnl a viszonytsi alapot a pedaggiai szaktudomnyok ltalnos szempontjainak val megfelels, a Nemzeti alaptanterv ltalnos elveinek betartsa, tovbb az intzmny sajt pedaggiai programja alkottk. Ezek mentn s az rtkels tudomnyos alapjaira ptve trtnt az ellenrzs terleteinek meghatrozsa is, valamint az egysges eszkzk kidolgozsa, amelyek mindenki szmra elrhetk a www.

Az Oktatsi Hivatal irnyt szerepe a tanfelgyeleti modell bevezetsben A nemzeti kznevelsrl szl Nem rendelkezik azonban az ellenrzs rszleteivel kapcsolatos szablyozsrl, az eljrsrendrl, az eszkzkrl, hanem mindezeket egy felhatalmaz rendelkezssel az oktatsrt felels miniszter hatskrbe utalta.

EMMI-rendelet szl. Rszletesen tartalmazza a pedaggiai-szakmai ellenrzs szablyait, pontostja a szakrtk s a kormnyhivatal szerept az ellenrzsben, szablyozza az ellenrzsek szervezst, valamint rgzti a lebonyolts kereteit. Nem nevez meg azonban konkrt rtkelsi terleteket, szempontokat, s a szba jv eszkzket is csak emlts szintjn szerepelteti. Az EMMI-rendelet A TMOP A projekt vgrehajtjaknt az Oktatsi Hivatal hatrozta meg az ellenrzs terleteit, az ellenrzs menett, eljrsrendjt, az ell enrzs mdszereit, eszkzeit, az eredmnyek visszacsatolsnak mdjt.

A tanfelgyeleti rendszer szerepli s a rendszer mkdse A tanfelgyeleti ellenrzsek megrendelje s egyben az ellenrzsek vgrehajtsnak felelse az Oktatsi Hivatal. Az ellenrzsek operatv tervezst a megyei kormnyhivatalok vgzik az intzmnyek ltal szolgltatott adatok alapjn. Az ellenrzsek tervezsekor figyelembe kell venni az intzmnyi ltszmadatokat, s azt, hogy az elmeneteli rendszerben minstsre kerl pedaggusoknak minstsket megelzen mindenkpp t kell esnik a tanfelgyeleti ellenrzsen, mivel az ennek sorn kapott rtkels a pedaggus minstsbe beszmt.

Ennek kvetkeztben, klnsen az els vekben, a minst vizsgk s minstsi eljrsok nagyban fogjk befolysolni a tanfelgyeleti rendszer mkdst. Hossz tvon vente 30 pedaggus, vezet s intzmny ellenrzst tervezzk szakrt bevonsval. Az ellenrzsi tervek ksztsre vente kerl sor, a fvrosi vagy megyei kormnyhivatal minden tanv vgig sszelltja a kvetkez tanvre vonatkoz tervezst s temezst.