Samsung wf0502nuv hasznalati utmutato magyarul


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 156493059
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,50

MAGYARÁZAT:Samsung wf0502nuv hasznalati utmutato magyarul

Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej www. Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie pozostałości detergentu. Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona. Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 15 minut, można wszędzie zdążyć.

Teraz możesz wyprać swoje ulubione ubrania już w 15 minut! Łatwiejsze wkładanie i wyciąganie dużych elementów prania, jak np. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia.

Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.

Podczas instalacji, konserwacji i obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www. NIE rozmontowywać. NIE dotykać. Postępować zgodnie z instrukcjami. Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci. Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.

Skontaktować się z centrum serwisowym. Uwaga Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób. Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość. Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom bawić się w pralce lub na pralce.

Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem. Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty. Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie wolno używać starych przyłączy. Aby nie dopuścić do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, należy oddać produkt do punktu recyklingu, co pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, z których został wyprodukowany.

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenia do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie i jego akcesoria elektroniczne nie powinny być składowane razem z innymi odpadami. Urządzenie jest ciężkie.

Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Pewnie i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda. Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w kierunku podłogi. Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii telefonicznej. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody kropel deszczu. Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze - Mróz może spowodować pęknięcie rur Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać. Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego. Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami, lub wciskać go do miejsca za urządzeniem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel. Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić. Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi. W przypadku wycieku gazu np. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce.

Dodatkowo, w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki. Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania gąbki, styropian przymocowane do dna pralki zostały usunięte. Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania. Może to doprowadzić do obrażeń. Nie wolno wkładać rąk pod pralkę. Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje. Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności. Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie - W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub obrażeń ciała. Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę. Nie wolno odłączać wtyczki od gniazda, ciągnąc za przewód zasilający.

Zawsze należy chwytać mocno wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka. Gdy do urządzenia dostanie się obca substancja, np. Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy wyjąć wtyczkę. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć wtyczkę. Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy powoli otwierać kran. Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran. Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody. Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach. Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony. Upewnij się, że gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami np.

Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji: - W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. W przypadku, gdy system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić pralkę.

Nagromadzony wodór zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest łatwopalny, nie wolno w tym czasie palić ani zbliżać się z otwartym ogniem. W przypadku wycieku gazu, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy. W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.

Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca, nie wolno jej dotykać. Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniku na detergent.

Below you can view and download the PDF manual for free. There are also frequently asked questions, a product rating and feedback from users to enable you to optimally use your product. I have a beko washing machine been using it for a while now past 2 weeks its not been taking the fabric conditioner from the compartment and instead has water i. Beko - Oficjalny partner. All manuals on NorthLondonAppliances. By using the ' Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

Detergent and softener dispenser 1 Open the drawer. Electrolux ewtidw használati utasítás 25 ük 12 lü utasítás Samsung wfnuv mosógép használati útmutató Indesit xwsa magyar használati útmutató Eta neptun trio takarítógép használati utasítás Zanussi easy pizza használati utasítás Video:Beko használati útmutató.

Mielőtt kihívná a szervizt, olvassa el a használati útmutatót és ellenőrizze, hogy az áramforrás, a csapvíz és a vízleeresztő rendszer megfelelő- e. When my old fridge packed up I looked long and hard on which fridge I should replace it with. Because I had a limited budget the beko offered everything I needed and a little more. I love the large veg drawers and the added bonus of the bottle rack. Product Information. EcoSmart — helps you save money; 7kg load capacity with slim depth for easy installation.

We have an extensive range of genuine Beko washing machine parts to choose from, so we are sure to have the washing machine spares you need. Laundry manuals and free pdf instructions. Find the user manual you need for your laundry appliances and more at ManualsOnline. Welcome to the world of Beko, a global domestic appliance brand active in more than countries.

Explore our innovative range of products dedicated to help you live healthier. Shirt Program This special program has less mechanical movements and the temperature is set maximum at 40 ºC to ensure that it minimizes the damage to your shirts and they last much longer than. All Rights Reserved. Is it possible to factory reset a Beko WMEW washing machine - the one we have keeps pausing after the wash cycle and leaving the clothes not full rinsed and spun, always leaves about 26 minutes remaining on the timer.

Manuals Directory ManualsDir. Thank you purchasing a new Beko product. To take advantage of the 10 year motor warranty, please complete the following form withing 90 days of purchase. Customer Reviews Accessories. If you' re looking to buy accessories for your Beko appliance, consider the suggestions below. For more options, visit our dedicated Beko parts and accessories website where we stock the entire range of genuine Beko spares and accessories for all our models.

Otherwise, the product will be damaged. CKeep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the future. Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure. CSM G Oven pdf manual download. Click here to discover. Beko mosógép jellemzők, vélemények, árak és termékek összehasonlítása az online boltok teljes kínálatából. Resetting a Beko WME? Hi, hoping someone can help please? Have the above washing machine, less than 18 months old and the drum is not going round.

Had someone out and the pump is fine, as is the bushes and motor. He thinks it needs resetting. Does anyone know how to do this please? Tried switching on and off and did get E11 code at one point. Manuals and free owners instruction pdf guides.

Find the user manual and the help you need for the products you own at ManualsOnline. If you' re not sure what' s causing the fault with your Beko Tumble Dryer or you aren' t able to complete the repair yourself then our partner service, Repaircare, is just what you need. Repaircare is a network of fully trained appliance engineers that operates nationwide. Home Map Email: mail linenet. Beko wmylmb3 használati útmutató Below you can view and download the PDF manual for free.

News Electrolux intuition mosogatógép használati útmutató Gorenje k iw kombinált tűzhely használati utasítás Melitta caffeo solo használati utasítás magyarul Jura használati utasítás. Arhiv Gps pianet navigation használati utasítás magyarul Samsung mosogatógép használati utasítás Hunter kezelési utasítás Electrolux ewt használati utasítás Gopro 7 használati utasítás Máv p1 utasítás.